foto
  • Imprimeix

Transparència

La transparència és un dels principis bàsics que permeten avaluar la qualitat democràtica del funcionament de les administracions públiques.

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), com a entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i adscrita al Departament de Cultura, ha d'adoptar les mesures necessàries per facilitar a les persones el coneixement de la informació pública segons estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

 

Destaquem

Dret d'accés a la informació pública

Informació sobre el procediment administratiu d'accés a la informació pública i accés al formulari de sol·licitud 


Relació de contractes temporals no vinculats a la RLT: Actualment no hi ha contractes vigents

 

Relació de llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de contractes: Actualment no hi ha contractes vigents

 

Indemnitzacions i dietes: No es percep cap import per aquests conceptes

 

Representació sindical: No hi ha cap alliberament sindical

 

Processos de formació i promoció: Actualment no  hi ha un procés de formació i promoció en curs

 

 

El CoNCA no té convocatòries de subvencions i ajuts.