foto
  • Imprimeix

Plenari

El Plenari és l'òrgan màxim de decisió del CoNCA.

La seva funció principal és desenvolupar les accions de consultoria i d'intervenció en la política de suport a la creació artística i cultural. També s'encarrega d'aprovar l'avantprojecte de pressupost i els programes anuals d'actuació, d'inversions i de finançament, els comptes anuals i la liquidació final del pressupost.

El Plenari és integrat per set membres, que es reuneixen periòdicament. Aquests membres són nomenats pel Parlament d'entre persones amb experiència i de prestigi reconegut en l'àmbit cultural i artístic. El seu mandat és de cinc anys, i poden ésser reelegits per un nou mandat de cinc anys més com a màxim.

Aquest òrgan actua amb plena independència i neutralitat i no está sotmès a cap instrucció o indicació en l'exercici de les seves funcions.