foto
  • Imprimeix

Estructura

El CoNCA es dota d'un equip de professionals que executen les polítiques i directrius que estableix el plenari. 

La direcció del CoNCA és la responsable màxima de la gestió ordinària del Consell i té la funció, entre d'altres, d'executar les directrius indicades pel Plenari, així com de dirigir les àrees del Consell i el seu personal.

És nomenada pel Govern a proposta del departament competent en matèria de cultura, amb la conformitat prèvia de la presidència del Consell.

Directora del CoNCA: Silvia Muñoz d'Imbert

Contacte: direccio.conca@gencat.cat

 

Perfil professional de la directora

 

Retribucions direcció

 

Relació dels directius de les entitats del sector públic 2017 

 

Incompatibilitats: No hi ha resolucions

 

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix en el Títol V "Del bon govern", Capítol I "Codi de conducta dels alts càrrecs", un seguit de principis ètics i regles de conducta que han de complir totes les persones que tinguin la consideració d'alts càrrecs segons aquesta llei (article 4.2).

L'objectiu del codi de conducta dels alts càrrecs és, en essència, garantir que la seva actuació s'ajusti a la llei i que sigui honesta i transparent en tot moment. Per tal de fer públics diversos aspectes de la seva gestió, en aquest espai es publiquen setmanalment les agendes, els obsequis i els viatges dels alts càrrecs.

Si voleu trobar més informació sobre grups d'interès, podeu consultar el protocol d'actuació aplicable a les relacions dels alts càrrecs i del personal directiu de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic amb els grups d'interès.
 
 

 

Publicitat activa derivada del codi de conducta

   Agenda Pública d'activitats Directora del CoNCA

 

 

 

El cos tècnic del CoNCA, format actualment per onze treballadors, desenvolupa la seva activitat d'acord amb les indicacions de la direcció, a través del cap d'administració i coordinador general.

El cap d'administració i coordinador general s'encarrega de coordinar i gestionar les dues àrees en què s'estructura la institució: la de Coneixement i la de Suport de Gestió.

  •  Àrea de Coneixement

La seva funció és coordinar i executar els treballs de contingut que desenvolupa el CoNCA –elaboració d'estudis, informes i dictàmens, auditories culturals i contractes programa,  així com de dur a terme la resta de funcions que li encomana la Llei.

 

  • Àrea de Suport de Gestió

S'encarrega de gestionar i donar suport a tota l'organització del Consell. Així doncs, s'ocupa de les tasques de tramitació administrativa, pressupostària i econòmica, jurídica, contractual i de recursos humans, així com d'altres serveis que es derivin de l'activitat de l'entitat.

  

Banc de dades d'ocupació pública

Equip tècnic
  • El CoNCA no disposa d'alliberats sindicals
  • El CoNCA no disposa de personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb l’administració.