diaris
 • Imprimeix

Actualització de les avaluacions del MNAC, Mercat de les Flors i L'Auditori

El Consell actualitza les avaluacions de tres referents bàsics de l’ecosistema cultural del país, amb l’anàlisi del quadrienni 2013-2016.

02/07/2018 07:07

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) pren el pols dels equipaments culturals de la Generalitat des del 2012, amb l’objectiu d’assenyalar les possibilitats de millora, incidir en la seva eficiència i incrementar el seu impacte públic. El sistema que duu a terme s’ha aplicat fins al moment a vuit entitats de caire nacional i dues més es troben enguany en procés d’avaluació (el MACBA i el mNACTEC). També es realitzen informes de seguiment dels equipaments prèviament analitzats, i ara ha estat el torn del MNAC, del Mercat de les Flors i de L’Auditori en el quadrienni 2013-2016. L’avaluació conclou que aquests tres referents bàsics de l’ecosistema cultural del país desenvolupen de forma coherent el seu rol d’equipaments nacionals del seu àmbit, amb les obligacions que comporta. Intervenen directament en aspectes considerats troncals, si bé cada equipament destaca de forma específica en punts concrets: impacte social i activitats educatives, pal de paller sectorial, difusor i altaveu de la producció pròpia o porta d’accés a la producció aliena d’interès.

 

 

Museu Nacional d’Art de Catalunya (2013-2016)

Amb les dades disponibles es pot afirmar que el MNAC actua de forma eficient en el rol de líder i articulador sectorial mitjançant les col·laboracions i les interaccions amb els integrants de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya. Altrament, es considera que les activitats de valor afegit generades per producció interna han possibilitat el creixement de públics i una innegable acceptació del rol cultural, educatiu i social que es porta a terme.

De les recomanacions suggerides a l’informe destaquen les següents:

 • Aprofundir en la permeabilitat cultural, accedint als circuits de les grans exposicions internacionals, participant en projectes conjunts i, alhora, impulsant les accions d’externalització dels fons més representatius.
 • Prioritzar el nomenament de les figures claus en l’organigrama que es troben desertes, com és el cas del conservador/conservadora en cap.
 • Establir un catàleg de projectes de recerca que impedeixi la dispersió d’esforços i recursos i permeti una comunitat d’objectius d’excel·lència.
 • Promoure des de la institució, a més de l’optimització de l’organització interna, el creixement que li permeti exposar de la forma més idònia els fons de la col·lecció corresponents al segle XX.

 

 Mercat de les Flors – Centre de les Arts del Moviment (2013-2016)

Els indicadors obtinguts verifiquen que el Mercat desenvolupa la seva tasca com a difusor de la disciplina i formador de públics. Alhora, porta a terme un seguit d’accions per a l’articulació del sector paral·leles a la seva funció d’exhibidor de la dansa contemporània.

De les recomanacions suggerides a l’informe destaquen les següents:

 • Concretar les tasques de suport tècnic o material, els recursos i els protocols d’actuació que s’atribueixen a l’ens en el marc del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals (SPEEM) de la Generalitat de Catalunya.
 • Poder encabir a la programació del Mercat, a més de propostes innovadores, aquelles de més accessibles i que possibilitin el creixement dels públics de la dansa i l’interès mediàtic i dels patrocinadors, sense renunciar als estàndards de qualitat establerts.
 • Recuperar el Centre de Documentació tal com defineixen els estatuts vigents del Consorci, un cop ja s’han digitalitzat els fons. Amb aquesta finalitat cal establir col·laboracions amb les institucions educacionals o sectorials.

 

Consorci de l’Auditori i l’Orquestra (2013-2016)

Difondre la música amb una vessant social és la funció pública de L’Auditori. En aquest sentit, el CoNCA considera que L’Auditori destaca com una referència en el desenvolupament de les tasques educatives i socials: la formació artística, la creació de nous públics i l’impacte social són funcions on l’ens ha tingut un comportament sostingut òptim.

La visió polièdrica és i ha de ser inherent a l’equipament. Això l’obliga a mantenir un equilibri complex en la programació que ha de fer coexistir propostes múltiples, com les produccions de les formacions pròpies (OBC i BMB) amb músiques del món, de cambra o jazz, entre altres.

De les recomanacions suggerides a l’informe destaquen les següents:

 • Redactar un nou pla estratègic, eina fonamental i ineludible per establir un full de ruta argumental i objectivable de L’Auditori del futur més proper. Alhora, cal que el pla sigui la base per a definir contractes programa a mitjà termini i les aportacions de les administracions consorciades.
 • Establir mecanismes que facilitin la incorporació de mecenatge. 
 • Realitzar estudis de públic periòdics per traslladar les intervencions de màrqueting que escaiguin i incidir en el disseny de la programació.
 • Donar un impuls a l’aprofitament de la via digital com a canal de difusió de continguts audiovisuals relatius a nous talents o a experiències innovadores i aplicant les eines que permetin la interacció amb l’usuari. 
 • En el plànol sectorial, cal que es continuïn les accions de proximitat i l’accés de la creació i la interpretació emergent a la programació.

DESCARREGA ELS INFORMES DE SEGUIMENT
Museu Nacional d’Art de Catalunya (2013-2016)
Mercat de les Flors – Centre de les Arts del Moviment (2013-2016)
Consorci de l’Auditori i l’Orquestra (2013-2016)

El MNAC, el Mercat de les Flors i L'Auditori desenvolupen de forma coherent el seu rol d'equipaments nacionals, segons el CoNCA.