foto
  • Imprimeix

Uns nous intermediaris

El canvi vers la digitalització de les activitats culturals i creatives no només suposa una substitució del suport material de producció i difusió de les obres culturals, sinó un canvi profund del seu entorn competitiu. La nova realitat digital està generant canvis radicals en les formes de distribució en els mercats culturals degut a l’aparició́ de nous intermediaris a Internet. S'obre un nou mercat creatiu que fins ara només estava canalitzat a través dels mitjans de comunicació i les indústries culturals tradicionals.

Aquests canvis no sempre afavoreixen el productor. A Internet es generen efectes de xarxa negatius sobre els productes culturals, que són consumits gratuïtament o a un preu molt baix, tot facilitant la introducció d’altres components del sistema com programari informàtic i serveis de telecomunicació. Això pot justificar la introducció́ de taxes per al finançament de la cultura en aquests serveis, com s’esdevé a França i altres països, on els operadors de telecomunicacions esdevenen els majors contribuïdors al finançament de l’excepció cultural francesa alhora que són els actors essencials en el creixement dels usos culturals digitals.

 

Contribució dels operadors de telecomunicacions al finançament de la cultura a França. Origen dels ajuts públics a França, sense tenir en compte la contribució a l'audiovisual públic (%, 2011). Pressupost total 1.692 milions d’euros

 

 

Font: Fédération Française des Télécoms, 2013

 

Panorama de les taxes de finançament de la cultura a diferents països (milions euros, 2011)

 

Font: Fédération Française des Télécoms, 2013.

A més, la implementació d’una taxa a les OTT[1] al mateix nivell dels operadors de telecomunicacions aportaria una important xifra de finançament a la cultura.

 

Hipòtesi d’aplicació d’una taxa per finançar la cultura als intermediaris d'Internet a França. Càlcul fet sobre la base d’una taxa de l'1,15%, idèntica a la dels operadors de serveis de telecomunicacions. Realitzat sobre l’activitat a França de Google, Apple i Amazon l'any 2011.

 

Font:Féderation Française des Telecoms, 2013.

 

Un altre aspecte d'aquest nou mercat és la tendència a la uniformització. Els èxits queden reforçats, és a dir, es tendeix a subratllar la posició del servei “més fort” o dominant, i s'agreuja la situació de qui no té presència, que roman desconegut. Per tant, els nous mercats culturals són mercats on el guanyador es queda amb tot. Tot i que l’existència d’aquest tipus d’efectes és una característica dels mercats culturals i de la comunicació que ja es donava abans de la revolució́ digital, amb el canvi tècnic es reforcen aquestes dinàmiques.

Un altre escull a vèncer és que en el moment que la tecnologia digital ofereix unes oportunitats mai imaginades de difusió de continguts culturals i d’informació́, durant aquests primers anys d’introducció́ d’aquesta nova tecnologia hi ha hagut una davallada de la quantitat de recursos assignats a la seva creació i producció.

 

[1] Over-the-top content (OTT) fa referència a proveïdors de vídeo i àudio a través d'Internet sense necessitat d'un operador de sistema múltiple implicat en el control o distribució del contingut