foto
  • Imprimeix

Una nova governança

Aquesta realitat exigeix una nova manera d'organitzar-se: s'estableix un ús intensiu de la informació; proliferen les estructures de xarxa; el coneixement s'entén com a capital, ja que confereix un valor afegit intangible; es potencia la heterogeneïtat, la diversitat i l'adaptabilitat com a trets útils en aquest nou món; hi ha una segmentació́ de mercats; hi ha una economia d'especialització, una interacció del global amb el local i una cooperació afavorida per una comunicació instantània i extensa.

 

Els reptes d’innovació oberts per la revolució digital poden tenir un abast i impacte difícils de preveure. Fins i tot es parla d'una segona economia que està impulsant el canvi més gran des de la Revolució Industrial.

 

Per assolir un desplegament plenament innovador de la revolució digital, es requereixen unes infraestructures de telecomunicació avançades, i d’uns serveis competitius en aquest camp. Hi ha certes desigualtats en la dotació d’infraestructures de telecomunicació segons el país. Les dades disponibles evidencien un creixement de la xarxa de banda ampla de fibra en els països més avançats. També hi ha importants diferències entre països en relació als preus dels serveis de telecomunicació́ (fixa i mòbil), fet que incideix sobre la seva competitivitat.

 

-         A Catalunya, el mes de maig del 2012, es presentà el Pla idigital – Pol d’innovació digital de Catalunya promogut pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (Generalitat de Catalunya, 2012). Aquest document és l’aposta del Govern per al ple desenvolupament de la societat digital catalana, en línia amb els objectius de l’Agenda Digital per a Europa i com a concreció del que estableix l’Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020).

 

El Pla idigital defineix la nova estratègia per fer de Catalunya un referent d’innovació digital que generi creixement econòmic, competitivitat empresarial, ocupació́ de qualitat i transformació́ de l’Administració per millorar la qualitat de vida d’empreses i ciutadania.

 

Específicament relacionat amb les activitats culturals i creatives, el Pla idigital es fixa com a objectiu incrementar la presència en la societat de la informació́ de continguts digitals en català, així com el coneixement i la preservació del patrimoni cultural de Catalunya. Entre els projectes tractors identificats al Pla idigital hi ha el Clúster TIC que inclou: Mobile World Capital, Ciutats Intel·ligents, Clúster Programari i Clúster Continguts Digitals.

 

No obstant això, com es declara en l’Agenda Digital per a Europa, una intervenció en aquest camp requereix amb caràcter prioritari establir un estructura de governança adequada.