foto
 • Imprimeix

Una nova agenda

Agenda per a la transformació del sector cultural als nous reptes digitals.

 

El pla de treball de l'Agenda inclou 23 propestes d'actuació que s'han repartit en quatre eixos temàtics:

Objectius:

 • Incentivar la creació i la producció de continguts digitals per part de les empreses culturals, les entitats i institucions culturals, i els propis usuaris.
 • Donar un suport específic a les estratègies d’innovació per al desenvolupament de nous formats d’expressió cultural en suport digital, i de propostes cross-media / transmedia.
 • Establir instruments de finançament per a la creació i la producció de continguts en suport digital oberts a l’experimentació de formats i a la distribució per canals emergents.

Propostes:

 1. Desenvolupar i prioritzar el Pla de cultura digital per a les empreses creatives catalanes.
 2. Promoure la creació de serveis intensius en creativitat per a les empreses.
 3. Afavorir l’oferta de continguts digitals pels serveis públics culturals.
 4. Innovació i experimentació en nous formats d’expressió cultural i artística.
 5. Col·laboració entre els clústers de continguts digitals i de programari.
 6. Infraestructures tecnològiques avançades. 

Objectius:

 • Configurar comunitats d’usuaris implicats amb obres culturals, artistes, mitjans de comunicació, equipaments culturals o altres iniciatives d’interès cultural, a través de les xarxes socials digitals (engagement).
 • Donar suport a iniciatives basades en la participació dels usuaris com a productors de continguts culturals (prosumers), així com també el consum cultural col·laboratiu.
 • Desenvolupar i utilitzar eines avançades de mesura i coneixement dels públics o audiències en cultura.

Propostes:

 1. Crear comunitats d’usuaris al voltant dels serveis culturals públics o privats.
 2. Vertebrar grups d’usuaris que utilitzin principalment la llengua catalana.
 3. Coneixement i promoció de públics i audiències culturals.
 4. Targeta ciutadana i serveis culturals.
 5. Impulsar els continguts culturals col·laboratius d’iniciativa cívica.
 6. Desenvolupament de noves competències digitals: Capacitació de la ciutadania per a la creació cultural, capacitació en l’àmbit educatiu i aprenentatge de les tecnologies digitals en els ensenyaments artístics.
 7. Polítiques actives d’ocupació en cultura.

Objectius:

 • Obrir l’accés a les dades i indicadors que mostren l’activitat cultural que permetin millorar la transparència de l’actuació governamental i incrementar el tractament i la utilització de la informació.
 • Promoure l’adaptació ràpida de Catalunya al procés de revisió dels drets de propietat intel·lectual segons s’avanci en aquest sentit a escala internacional, europea i estatal.
 • Posar en valor la importància dels drets de propietat intel·lectual en la societat catalana, com a institució bàsica per garantir-ne el seu desenvolupament cultural.
 • Vetllar pel compliment dels drets de propietat intel·lectual a Catalunya.

Propostes:

 1. Dades obertes en cultura.
 2. Administració cultural electrònica.
 3. Drets de propietat intel·lectual i la societat: Grup d’experts en drets de propietat intel·lectual i sensibilització ciutadana dels drets dels creadors.
 4. Seguretat jurídica en l’àmbit dels drets de propietat intel·lectual.

Objectius:

 • Canalitzar la distribució de continguts culturals fets a Catalunya a través de les plataformes d’intermediació digital globals i locals.
 • Potenciar la disponibilitat i la utilització de la llengua catalana en les plataformes d’intermediació digital globals i locals.
 • Donar a conèixer a l’exterior la creació i les empreses catalanes en el sector dels continguts digitals interactius.

Propostes:

 1. Presència de continguts culturals fets a Catalunya i de la llengua catalana a les plataformes d’intermediació digital (globals i locals).
 2. Impulsar iniciatives empresarials d’intermediació cultural a Internet, nascudes o que puguin néixer a Catalunya: donar a conèixer a l’exterior la creació i les empreses catalanes en el sector dels continguts digitals interactius i afavorir la creació de noves empreses digitals.
 3. Acompanyament de les empreses culturals en la seva reorientació: Assessorament a les empreses, tant digitals com purament culturals en temes digitals i contribuir a crear nous nínxols de mercat per a empreses de videojocs com a proveïdores de serveis per altri. Afavorir que les empreses de videojocs contractin empreses auxiliars catalanes.
 4. Evitar la fuga de talent. Atreure empreses estrangeres a Catalunya.
 5. Col·laboració empresa-universitat. Incrementar la vinculació entre estudiants i empreses catalanes. Mantenir el talent estranger que es forma a les escoles de negoci de Catalunya.
 6. Millores en la gestió en àmbit empresarial cultural: Venda electrònica i activitats culturals i sistemes d’informació i gestió econòmica en cultura.

 

Per ampliar la informació sobre aquestes propostes, consulteu el document adjunt: