foto
  • Imprimeix

Un nou autor

En el context de tots aquests canvis, l'autor no en podia sortir indemne. D’una banda, es dilueix el concepte d’original de l’obra cultural, que en tecnologia digital és difícil o impossible de determinar. D’altra banda, pren força el concepte d’obra evolutiva (en la que hi poden intervenir més d’un autor/creador al llarg del temps) ja que, almenys de forma potencial, els continguts poden evolucionar (probablement de forma indefinida) a mesura que avança la tecnologia digital.

 

Així mateix, amb les noves eines tecnològiques, el treball creatiu es pot organitzar de manera col•laborativa (entre artistes, i també amb el públic). Per tant, es desenvolupen nous processos creatius compartits. Aquestes qüestions són causa de la crisi en la que es troben les normes jurídiques que regulen l’activitat de creació artística (els drets de propietat intel•lectual) així com les formes d’organitzar la cadena de valor econòmic en aquestes activitats (el model de negoci).

 

Per tot això, per a les activitats “tradicionals” culturals i de comunicació, la revolució́ digital no només ha suposat l’aparició́ d’una nova tecnologia de comunicació́, sinó un canvi radical del seu entorn competitiu. Aquesta transformació́ ha tingut un impacte molt negatiu en l’evolució́ d’aquestes activitats tradicionals que han experimentat reduccions importants en les seves vendes generades en suports analògics, mentre que els ingressos percebuts en els suports digitals en línia no han crescut prou.

 

Val a dir que l’impacte negatiu que la revolució́ digital ha tingut fins a l’actualitat sobre la xifra de negocis de les activitats culturals i de comunicació tradicionals contrasta amb l’increment que paral•lelament hi ha hagut en l’oferta d’informació́ disponible.

 

- Un exemple d'aquesta transformació el trobem en l'àmbit de la música: El primer segment de les indústries culturals que va experimentar aquest impacte de la revolució digital va ser el de la música enregistrada. Després de successives davallades de les vendes totals del sector al món des del 1999, el 2012 va ser el primer en el que es va experimentar un increment (el 0,2% respecte el 2011). Aquest augment s’explica per l’esforç de diversificació dels canals de venda del sector: en tots ells hi hagué́ augments de vendes, excepte en el tradicional. Així mateix, cal remarcar que el 2012 s’assolí la xifra de 20 milions de subscriptors a serveis musicals de pagament al món (un 44% més que l’any anterior).

 

A Europa, tot i aquesta evolució del mercat mundial, les vendes totals de la música enregistrada van seguir davallant aquest any (un 4% menys respecte el 2011) tot i l’increment de les vendes en suports digitals. A l’Espanya, les vendes de música enregistrada han seguit una evolució negativa de manera continuada des de 2003.

 

Les enquestes a la població revelen clarament la importància de les descàrregues gratuïtes a Internet, pràctica que sens dubte explica la pèrdua d’ingressos del sector.

 

Evolució de les vendes de música enregistrada a Espanya. Vendes PVP en milions d’euros (2003-2012)


 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Físiques

493,8

431,4

407,0

345,8

257,0

225,2

178,7

127,8

102,2

92,8

Digitals

ND

ND

ND

21,7

27,0

29,2

32,3

38,7

46,4

48,3

TOTAL

493,8

431,4

407,0

367,5

284,0

254,4

211,0

166,5

148,6

141,1

 

Notes: Les vendes físiques inclou vídeos musicals

Les vendes digitals registrades abans de l'any 2006 són insignificants

Font: Promusicae,2013.

 

 

Via d’obtenció de la música digital. Persones que han obtingut música enregistrada en un trimestre segons el mitjà que han utilitzat per aconseguir-la

Font: Ministerio de Cultura,Estudio de hábitos de consumo 2010-2011

 

- Un altre exemple el trobem en el món de l'edició: L’impacte del canvi tecnològic en el sector de llibre s’està produint (almenys fins ara) de manera menys accelerada que en altres indústries de la cultura: les vendes totals del sector han seguit creixent a escala mundial, tant en suport paper com digital.

 

 

Font:World Newsmedia Network,2013,FIPP World Media Factbook- Executive Summary

A Espanya, les vendes de llibres digitals representaren el 3% del total en el mercat interior l’any 2012. Més concretament, les dades disponibles indiquen que aquest percentatge assolí uns valors superiors a aquesta mitjana total (del 3%) en: llibres de dret (12,5%), religió (6,4%), diccionaris i enciclopèdies (6,2%), altres (5,6%) i científics, tècnics i universitaris (4,0%) (Federación de Gremios de Editores de España, 2013).