foto
  • Imprimeix

Presentació

L'avaluació estratègica és l'eina tipus o mitjà que serveix per verificar la naturalesa dels processos i els resultats d'impacte en la societat que s'obtenen dels equipaments culturals, a fi d'establir-hi vincles directes entre resultats, el retorn social de les pràctiques realitzades i la inversió dels recursos assignats.

Quines accions comporta?

Les accions de l'avaluació estratègica es concentren en tres apartats bàsics:

  • acompliment dels objectius culturals i estratègics que la pròpia missió i l'interès públic determinin;
  • gestió de les activitats i l'aprofitament econòmic que es deriva del finançament públic;
  • mesura de l'impacte social i cultural de les accions i estratègies dutes a termes.

Per assolir l'èxit de les accions determinades, l'avaluació mesura quantitativament i qualitativament els diversos paràmetres aportats, els quals són objecte de comparació, tant amb la pròpia institució, a través de l'evolució temporal dels mateixos indicadors, com en models aliens assimilables.

Per a què serveix?

L'avaluació estratègica ha d'evidenciar les fortaleses i febleses de l'organització i de les pràctiques realitzades que permetin l'optimització de l'eficiència de les accions i l'eficaç utilització de les dotacions pressupostàries corresponents, introduint el concepte de RENDIBILITAT SOCIAL i la seva mesura com a paràmetre comparatiu i objectivable. Alhora, actua com a eina d'evolució sobre la definició de les polítiques culturals i les estratègies, la programació de les activitats i la seva execució, establint una cadena de valor entre recursos i els resultats que d'ells se n'obtenen.

L'avaluació dels resultats obtinguts genera les indicacions de millora que, com a finalitat darrera, inicien la consecució d'un cicle d'agregació de valor destinat al perfeccionament de processos i dels procediments i instruccions que els desenvolupen.

Qui la pot demanar?

El CoNCA ofereix assessorament en matèria d'avaluació estratègica a totes aquelles entitats que ho requereixin. Si us interessa demanar-nos aquest tipus de col·laboració o fer-nos alguna consulta en relació a aquest tema, poseu-vos en contacte amb nosaltres a l'adreça info@conca.cat.