foto
  • Imprimeix

Model metodològic

La metodologia de l'avaluació estratègica consisteix en un model per analitzar els equipaments culturals amb uniformitat de criteris. En aquest sentit, s'ha definit una eina de desenvolupament lògic i d'aplicació factible que permeti el desenvolupament personalitzat a cada casuística i que, alhora, faculti a l'entitat avaluada l'adopció d'iniciatives pròpies encaminades a la millora contínua.

  • la valoració de les propostes dels equipaments a les necessitats de la societat.
  • la consecució de les finalitats que se li han determinat per norma (llei, estatuts, programes departamentals, etc.);
  • l'aplicació més eficient dels recursos disponibles.
  • a equipaments i institucions culturals de titularitat pública, sempre que es vinculi l'activitat a objectius predefinits;
  • a projectes i equipaments privats amb estructura jurídica pròpia, suportde les administracions i objectius funcionals vinculats a una determinada estratègia d'acció.

L'abast de l'avaluació inclou tots aquells paràmetres que en determinen la qualitat, entesa com a concepte genèric, i l'impacte que la seva acció provoca en la societat; estan, per tant, dins de l'àmbit de l'avaluació els aspectes de governança, l'organització interna, les activitats que es desenvolupen i les operacions per dur-les a terme.

Per arribar a un metodologia pràctica i aplicable als equipaments culturals ha estat necessari un model teòric elaborat a partir de l'anàlisi de diversos assajos teòrics, tant de macroeconòmics com de caire microeconòmic. S'han tingut en consideració aportacions de metodologies d'aplicació genèrica a tot tipus d'organitzacions (de quantificació de retorn social, d'avaluació de polítiques públiques o d'implantació de la qualitat) i de metodologies específiques del sector cultural (de disseny i control dels contractes – programa, de definició d'indicadors culturals per a la planificació estratègica, d'avaluació per conceptes de control, d'avaluació de programes per indicadors clau o per metodologies de sistemes i models).

Amb l'anterior base teòrica, el primer model del CoNCA ha estat l'avaluació ex ante, de caràcter previ i experimental, que s'aplicà a les tres primeres intervencions: Museu Nacional d'Art de Catalunya, Mercat de les Flors – Centre de les Arts del Moviment i Consorci de L'Auditori i Orquestra.

L'experimentació del corpus teòric en l'estudi i anàlisi dels tres equipaments s'ha basat en el mètode "prova – error", en l'aprenentatge empíric i l'ajustament de les disfuncions que anaren sorgint. D'aquest procés de diàleg amb els equipaments i les seves casuístiques derivà la proposta d'Avaluació estratègica.